omslag website header
 

Activiteiten

9.4 Schoolreisje
Eén keer per jaar hebben we bij ons op school een schoolreisje. Een schoolreis wordt georganiseerd  een of meer leerkrachten uit het team, geholpen door de Oudervereniging. het schoolreisje wordt door de ouders zelf betaald. U wordt vooraf geïnformeerd over de kosten.

9.5 Sportdag en toernooien
De kinderen van alle groepen hebben één keer per jaar een sportdag. Deze sportdag wordt gehouden op een atletiekbaan. Daarnaast zijn er een aantal momenten, dat er na schooltijd onder begeleiding van de gymleerkracht gesport kan worden.

Naast de sportdag kan het zijn dat groepen uit de bovenbouw meedoen aan bijvoorbeeld een voetbaltoernooi of een ander sporttoernooi. Wanneer dit het geval is, vindt dit meestal na schooltijd plaats. Informatie hierover leest u dan via het Boomblad.

9.6 Schoolkamp
De kinderen van groep 8 gaan drie dagen op schoolkamp. Op locatie verblijven de kinderen drie dagen (twee nachten). De kinderen gaan daar dan op de fiets naar toe. Tijdens het schoolkamp worden allerlei activiteiten gedaan. Natuurlijk gaat dan voldoende leiding mee. Na afloop hopen we altijd dat de kinderen met een goed gevoel kunnen terugkijken op het einde van hun basisschoolperiode. De kosten van het schoolkamp worden door de ouders betaald. De ouders krijgen vooraf informatie over de locatie, de kosten e.d.

 9.7 Culturele jeugdvorming

Alle groepen hebben ieder jaar een schoolvoorstelling in een schouwburg, de muziekschool of een museum. Deze jeugdvoorstellingen worden uitgezocht door de Culturele Jeugdvorming van de gemeente Montferland.

Omdat de meeste voorstellingen in een accommodatie plaatsvinden van één van de omliggende grotere plaatsen, gaan de kinderen met auto’s van ouders naar de voorstelling. Het kan zijn dat de kinderen die keer wat later dan gewoonlijk uit school komen. Een schoolvoorstelling wordt vooraf via het Boomblad bekend gemaakt.

9.8 Verzekering
Onze school heeft een collectieve scholierenongevallen­verzekering via KBO bij Marsh. Deze verzekering geeft een beperkte dekking.Dit betekent:
* De leerlingen zijn verzekerd gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leer- en/of hulpkrachten.
* De leer- c.q. hulpkrachten zijn verzekerd tijdens de uitoefening van hun functie. Voor beide groepen geldt ook een dekking:
* Gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en weer terug, of naar een andere door de schoolleiding of leer- hulpkracht aangegeven plaats en weer terug.
* Tijdens excursies, evenementen, schoolkampen e.d.
Er wordt tot uitkering over gegaan indien er persoonlijk letsel is opgetreden. In de polisvoorwaarden staat duidelijk omschreven wanneer men recht kan doen gelden. Schade aan goederen (fiets, kleding e.d.) wordt zeer beperkt door deze verzekering vergoed.
Indien er schade aan goederen ontstaat, heeft U de mogelijkheid om de tegenpartij aansprakelijk te stellen (de WA verzekering die ieder individueel heeft afgesloten.
Tot slot willen wij U erop wijzen dat in het nieuwe burgerlijk wetboek, dat op 1 jan. 1992 in werking is getreden, bepaald is dat ouders van kinderen tot 12 jaar volledig aansprakelijk zijn voor hun kind gedurende 24 uur per dag. Van 12 tot 16 jaar geldt die aansprakelijkheid ook tenzij ouders kunnen aantonen dat ze alles in het werk hebben gesteld om de schade, door hun kind aangericht, te voorkomen.
 
9.9 Bedrijfshulpverlening
Een groot gedeelte van het team is geschoold als bedrijfshulpverlener. Deze scholing bestaat uit brandbestrijding, EHBO en reanimatie. Jaarlijks volgen een aantal teamleden een herhalingscursus.De school heeft een ontruimingsplan, dat jaarlijks met de kinderen wordt geoefend.
  1. medewerking verlenen aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E);
  2. het uitvoeren van arbomaatregelen;
  3. het adviseren aan en overleggen met de MR.Deze invulling heeft de aandacht en wordt bovenschools (alle scholen van SKOB) opgepakt
9.10 Pleinwacht
Een kwartier vóór schooltijd en tijdens de pauzes heeft een groepsleerkracht pleinwacht. Tussen de middag maken ook de overblijfkinderen onder leiding van een overblijfouder gebruik van de speelplaats. Totdat de groepsleerkracht op het plein is, mogen andere kinderen geen gebruik maken van de speelplaats.Na schooltijd blijven de poorten van de speelplaats open totdat de laatste leerkracht weg gaat. Ook dan wordt de speelplaats gebruikt door leerlingen. U begrijpt dat we in die tijd geen toezicht kunnen houden en dat we ook geen verantwoordelijkheid kunnen nemen.
 
9.11 Eten en drinken
De kinderen mogen 's morgens een stuk fruit of drinken meenemen naar school. Wilt U er voor de jonge kinderen voor zorgen dat het fruit al is schoongemaakt? De kinderen die melk willen drinken kunnen dit meenemen naar school en in de koelkast zetten. Vriendelijk verzoek: geef eten en drinken mee in milieu­vriendelijke verpakking.
 
9.12 Gymnastiek
De gymlessen voor alle groepen worden gegeven in het Dorpshuis. Het is mogelijk dat sommige gymlessen "natte" gymlessen (zwemlessen) worden of dat er gebruik wordt gemaakt van de accommodatie van sportverenigingen in de buurt.

Gymtijden:

Groep 1-2 Maandag 11.00 – 12.00 uur

Donderdag 9.00 – 10.00 uur

Groep 3-4 Maandag 13.55 – 14.35 uur

Groep 5-6 Maandag 13.15 – 13.55 uur

Groep 7-8 Maandag 14.35 – 15.15uur

Groep 3-4-5 Donderdag 11.00 – 12.00 uur

Groep 6-7-8 Donderdag 10.00 – 11.00 uur

 

Wij hebben een vriendelijk doch dringend verzoek:

* Voor groep 1-2 zijn gymschoentjes met een stroeve zool en liefst zonder veters gewenst. Deze blijven in het

dorpshuis. (svp de naam van het kind erin vermelden)

* Vanaf groep 3 is het fijn als er aparte gymkleding is. (bv. T-shirt + gymbroek of gympakje)

* Wilt U uw kind gymnastiekkleding meegeven in een tas.

* In verband met voetwratten is het verplicht om gymschoenen te dragen.

* Als u gymschoenen aanschaft wilt u er dan rekening mee houden, dat donkere/zwarte zolen in

de zaal verboden zijn i.v.m. strepen.

 
9.13 Op de fiets
Er komen veel kinderen naar school met de fiets, omdat zij ver van school af wonen. Het is in het belang van het kind, dat de fiets voldoet aan de minimale eisen, zoals een goede rem, een bel, een achterspatbord met wit vlak, een reflector en verlichting. Wij raden dan ook het gebruik van de crossfiets als vervoermiddel om naar school te gaan af, omdat deze niet aan de minimale eisen voldoet. Kinderen die op de fiets naar school mogen, lopen met de fiets aan de hand van en naar de fietsenstalling: op de stoep mag je niet fietsen en op de speelplaats dus ook niet.
 
9.14 Jeugdtijdschriften
Ieder jaar kunnen kinderen zich abonneren op verschillende tijdschriften die bij hun leeftijd en ontwikkeling passen. Op school liggen proefexemplaren ter inzage. Uw kind krijgt diverse folders via school mee.
 

9.15 Verjaardagen/Cadeautjes maken Als één van de kinderen jarig is, wordt daar in de groep aandacht aan besteed. De jarige mag dan in zijn of haar groep trakteren en mag ook de klassen rondgaan. We vragen u om de uitnodigingen voor de verjaardagpartijtjes niet op school rond te delen. Dit om teleurstellingen bij de andere kinderen te voorkomen.

Bij ons op school willen wij liever niet dat er op al te veel zoetigheid wordt getrakteerd. Niet om de kinderen te plagen, maar wel om ze te leren zo verstandig mogelijk met je gezondheid om te gaan. En gezond trakteren hoort hier ook bij!

Het is bekend dat suiker niet goed is voor het gebit. Als uw kind toch iets wil trakteren waar suiker in zit, kies dan niet voor een product dat op de tanden blijft plakken (zoals toffees) of snoep waar je héél lang mee doet (zoals lollies en zuurtjes). Bovendien hoeft een traktatie niet altijd heel groot te zijn: een kleine traktatie die er leuk uitziet, is meestal een groot succes.

Traktatietips: Op internet zijn leuke tips voor gezonde traktaties te vinden.

Als de juffen en de meester hun verjaardag in de klas vieren, dan vinden ze een cadeautje natuurlijk heel leuk. We zijn al heel blij met een eigengemaakt cadeautje van de kinderen.

Vaak wordt gevraagd of de kinderen op school een cadeautje mogen maken voor iemand. In groep 1-2 is dat over het algemeen geen probleem. Vanaf groep 3 is dit eigenlijk niet meer mogelijk. Het dagritme, waarin de kinderen de leerstof aangeboden krijgen geeft hier geen ruimte voor.

De vader- en moederdagcadeautjes worden gemaakt t/m groep 4.

9.16 Diverse inzamelingen

Op school staat een doos waar ouders lege cartridges van de printer in kunnen doen. Deze doos wordt dan door een firma opgehaald en de school ontvangt dan per ingeleverde cartridge een kleine vergoeding. Ook staat er een ton waar lege batterijen in verzameld worden.

9.17 Foto’s en filmen op school.

In de groepen maken we soms video-opnamen om bepaalde situaties op een later tijdstip met het team te bekijken. Met deze informatie kunnen we ons programma voor bepaalde kinderen aanpassen en verbeteren. Deze opnamen zijn alleen voor intern gebruik. Mochten we specifiek kinderen of groepen kinderen filmen, dan wordt dat van te voren met u besproken.

Tijdens de bestudering van deze video-opnamen viel ons op, dat er regelmatig beelden te zien zijn, die minder geschikt zijn om te vertonen aan anderen.

Tijdens verjaardagen van kinderen komen sommige ouders met een videocamera op school. Dit kunnen we heel goed begrijpen, want het zijn ook leuke momenten om vast te leggen. Echter tijdens deze opnamen komen er situaties vast te liggen, die lang niet voor iedereen leuk zijn. Nu niet, maar ook over 10 à 15 jaar niet.

Vandaar dat we, met MR en OV, besloten hebben om video-opnamen op school niet toe te staan.

Foto’s maken is wel toegestaan

.