omslag website header
 

Hoofdstuk 4 - De Organisatie

 4.1 De bestuurlijke organisatie.
Per 1 januari 2015 valt onze school onder Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8)
De volgende basisscholen vallen onder het bestuur van PRO8:
De Boomgaard Braamt, Het Rondeel Beek, Maria Basisschool en Pastoor Galamaschool ’s-Heerenberg, Roncallischool Zeddam,
Sint Jozefschool Azewijn, Augustinus en St. Martinusschool Gaanderen, De Leer Hengelo, Dynamiek Terborg, De Pannevogel Steenderen, Octa, De Pas en Dichterbij Doetinchem.

Het bestuur van de Primair Onderwijs Achterhoek bestuurt op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van de stichting heeft het bestuur gemandateerd aan het Commissie van Bestuur. De namen en adressen van het bestuur zijn in de kalender opgenomen.

 4.2 De Medezeggenschapsraad (MR)
Het schoolbestuur en de directeur, ism het team stippelt het beleid uit dat door de directie ism het team uitgevoerd moet worden. De medezeggenschapsraad is de wettelijke tegenspeler van het schoolbestuur: bepaalde besluiten van het schoolbestuur moeten dan ook worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad ter instemming. In andere gevallen is het schoolbestuur verplicht advies in te winnen bij de raad. De medezeggenschapsraad is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school raken en is tevens bevoegd hierover schriftelijk voorstellen te doen aan het schoolbestuur. Zowel voor team als ouders is de medezeggenschapsraad een middel om invloed uit te oefenen op allerlei zaken die van belang zijn voor de school. In de raad van de Boomgaard zitten 2 ouders en 2 leerkrachten. De directeur van de school kan adviserend aanwezig zijn.

In de kalender zijn de namen en adressen te vinden van de leden, die zitting hebben in de medezeggenschapsraad.

 4.3 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De raad wordt gevormd uit leden van de MR van de  scholen. De GMR zal de belangen behartigen van de bovenschoolse zaken (bv uitstippelen personeelsbeleid, huisvesting, onderhoud, financiën etc.) voor bovengenoemde scholen. De MR zal de belangen behartigen van de schoolse zaken (bv jaarkalender, groepsindeling, vakantierooster etc.) voor de Boomgaard. De GMR staat in rechtstreeks contact met het schoolbestuur en het managementteam. De MR van elke school overlegt met de directie van de school.

4.4 Bovenschoolse Samenwerking
Het Directieteam
Het Directieteam (DT) wordt gevormd door de directeuren van de scholen en is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering op schooloverstijgend niveau.
De directeuren zijn verantwoordelijk voor en op hun eigen school. Dit alles conform de statuten en het reglement.

Naast het DT functioneert een Commissie van Bestuur (CvB).
Het CvB wordt gevormd door 2 personen ( L. Hermsen en G. Gerritsen) die samen de functies van voorzitter en secretaris invullen.
Vanuit de taakverdeling participeren de leden van het CvB ook in de taakvelden met de “portefeuillehouders”.
Het CvB vervult de aansturende rol m.b.t. het directieteam en vervult in voorbereidende en uitvoerende zin m.b.t. het bovenschoolse beleid een voortrekkersrol. Hierbij wordt rekening gehouden met draagkracht en draaglast m.b.t. de individuele leden van het directieteam en met de effectiviteit van functioneren.
Een van de leden van het CvB is de eerst aanspreekbare op bepaalde beleidsterreinen.
Voor het Schoolbestuur is een van de leden van het CvB  (L. Hermsen) de eerst aanspreekbare. Zij draagt er zorg voor dat de beleids- en taakverantwoordelijke ingeschakeld wordt.

 
Voor bovenschoolse zaken is het CvB het eerste aanspreekpunt
Mevr. L. Hermsen 0314 653400,  Dhr. G. Gerritsen 0314-653400

4.5 De beschrijving van de school.

Het gebouw
De geschiedenis van de school gaat terug tot 1 mei 1918: toen ontstond de eerste openbare lagere school in Braamt, die per 1 mei 1923 een katholieke lagere school werd.
De naam De Boomgaard is in 1978 ontstaan, toen de lagere school opnieuw werd gebouwd op de plek waar vroeger de boomgaard van de pastorie stond. Deze bouw werd verbonden met het bestaande kleutergebouw, zodat er één basisschool ontstond voor 4-12-jarige kinderen.

Het team

De schoolleiding
De dagelijkse gang van zaken valt onder verantwoordelijkheid van de directeur. Naast directietaken heeft hij ook lesgevende taken.

De groepsleerkrachten
De leerkrachten worden bij ons op school door de kinderen aangesproken met juffrouw of meester, eventueel gevolgd door de voornaam. De kinderen zijn gewend dat ze van meerdere leerkrachten les kunnen krijgen. Dat komt omdat wij op onze school groepsleerkrachten hebben die fulltime en leerkrachten die parttime werken. Leerkrachten  hebben recht op Compensatieverlof. Wanneer een leerkracht Compensatieverlof heeft, staat een andere groepsleerkracht voor de klas.

De interne begeleider
Bij ons op school hebben we meerdere leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in de begeleiding van leerkrachten en leerlingen die extra hulp nodig hebben.Eén van deze specialisten,de interne begeleider, is op donderdag vrij geroosterd van haar lesgevende taken om deze werkzaamheden uit te voeren.

Stagiaires
Bij ons op school komen regelmatig stagiaires. Deze stagiaires volgen dan een opleiding voor leerkracht of onderwijsassistent,  waarvoor ze in het basisonderwijs stage moeten lopen. Wij vinden het een goede zaak om toekomstige collega’s de gelegenheid te geven ervaring op te doen. Een stagiaire komt dan op één of meerdere vaste dagen in de week, assisteert dan de leerkracht of geeft zelf les aan de kinderen. Dit alles onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

Soms hebben wij een zogenaamde LIO-stagiaire op school. LIO staat voor Leraar In Opleiding. Dit is dan iemand die aan het laatste jaar van de opleiding voor leraar basisonderwijs bezig is en met de school een contract heeft afgesloten. Een LIO-stagiaire mag zelfstandig voor de groep staan en heeft dan één van de leerkrachten als begeleider.

Onderwijsassistent

Soms wordt gebruik gemaakt van een onderwijsassistent(e). Hij/ Zij wordt ingezet om individuele leerlingen of groepjes leerlingen te begeleiden. Dit gaat dan in samenspraak met de leerkracht en de IB-er.

Onderwijsondersteunend personeel
Het onderwijsondersteunend personeel wordt gevormd door de schoonmaakster van een schoonmaakbedrijf en een systeembeheerder. De schoon­maakster komt dagelijks voor of na schooltijd en zorgt er met de groepsleer­krachten voor dat de school er netjes uitziet.
De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van alle zaken, die met ICT te maken hebben.

Vervanging van leerkrachten
Het kan zijn dat een leerkracht van een groep niet op school is, omdat hij of zij bijvoorbeeld ziek is of verlof heeft. Dan wordt die leerkracht vervangen door een andere leerkracht. Hiervoor is de school aangesloten bij de PON (Personeelscluster Oost-Nederland) die dan voor vervanging zorgt. Mocht vervanging niet mogelijk zijn, dan wordt gekeken of een andere groepsleer­kracht van school kan vervangen. Wanneer ook dit niet mogelijk is, kan een groep verdeeld worden over de andere groepen. In het uiterste geval zullen we kinderen naar huis moeten sturen. Wanneer dit het geval is, zullen we de ouders hierover informeren en proberen de kinderen op te vangen die niet thuis terecht kunnen.

Scholing van leerkrachten
Ieder jaar wordt binnen het team bekeken op welk terrein het team zich verder wil professionaliseren. Het onderwijs is immers voortdurend aan veranderingen onderhevig en leerkrachten moeten hierop inspelen. Bij de nascholing maken we o.a. gebruik van de schoolbegeleidingsdienst.

In een schooljaar worden studie momenten gepland. Op een studie(mid)dag of ochtend hoeven de kinderen niet naar school.Naast de meer teamgerichte nascholing volgen leerkrachten ook individueel cursussen om zich verder te bekwamen.

De leerlingen
De leerlingen zijn gegroepeerd volgens leeftijd. ( leerstofjaarklassysteem ) Dit betekent, dat ieder jaar een gedeelte van de basisschoolleerstof wordt aangeboden.
In principe vindt alle onderwijs binnen de eigen groep plaats. De extra begeleiding die sommige leerlingen nodig hebben, kan buiten de groep plaatsvinden.
Samen met de ouders wordt overlegd, als wij denken dat een bepaald programma voor individuele kinderen noodzakelijk is.
Er wordt gewerkt in gecombineerde groepen.