omslag website header
 

Hoofdstuk 8 - Betrokkenheid van ouders

De betrokkenheid van ouders in onze school en de contacten tussen ouders en school.
Het zal U duidelijk zijn dat goede contacten tussen ouders en schoolteam van groot belang zijn voor de sfeer op een school. Wij willen dan ook de samenwerking stimuleren met al diegenen die op enigerwijze een bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs. In een

8.1 Het bestuur. (zie ook 2.1)
In het bestuur zitten ouders, die gerelateerd zijn aan de diverse scholen, die bij het bestuur zijn aangesloten. Maandelijks vinden bestuursvergaderingen plaats.

8.2 De medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (zie ook 2.2 en 2.3)
Elk belangrijk besluit van het schoolbestuur dient voorgelegd te worden aan de G MR.
Regelmatig (om de 4-6 weken) is er een vergadering. Schoolse zaken worden in de MR behandeld.

8.3 De oudervereniging
De oudervereniging helpt bij de organisatie en de uitvoering van allerlei activiteiten, die op school plaatsvinden. In principe zijn alle ouders van de kinderen op onze school lid. Regelmatig zijn er vergaderingen. Hierbij is altijd een vertegenwoordiger van het team aanwezig. De inkomsten worden gevormd door uw jaarlijkse bijdrage en een bijdrage van het schoolbestuur. De bijdrage voor de oudervereniging wordt jaarlijks vastgesteld. De hoogte van de ouderbijdrage in het schooljaar 2012 – 2013 is vastgesteld op € 25,--. Uit de kas van de oudervereniging worden een groot aantal activiteiten geheel of gedeeltelijk gefinancierd. (Sint, Kerst, Pasen, carnaval, afscheid groep 8, sportdag, enz.) Hoewel de bijdrage vrijwillig is, doet de oudervereniging een beroep op alle ouders om de bijdrage te voldoen.

8.4 Hulpouders
Wanneer we samen school willen zijn, is de hulp van ouders bij verschillende activiteiten onmisbaar. We zijn dan ook blij met al die ouders die bereid zijn op een of andere wijze op school mee te helpen.

 • Het gaat hierbij dan om hulp bij:
 • lessen handvaardigheid
 • klein onderhoud in en om de school
 • tuinhulp
 • de kerstviering;
 • het schminken bij festiviteiten
 • de sportdag
 • het mogelijk maken van zwemmiddagen. ( “natte” gymles)
 • het begeleiden naar het technieklokaal (groep 7-8)
 • culturele activiteiten (begeleiding)
 • het schoonmaken van spullen onderbouw
 • een projectweek
 • het schoolreisje
 • het opzetten van een tentoonstelling;
 • het fotograferen van activiteiten e.d.

Als ouders bij schoolactiviteiten helpen, gebeurt dit altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht of de directie. In situaties waarbij ouders kinderen begeleiden, moeten zij zich realiseren, dat elke informatie over de ontwikkeling of het gedrag van een kind uitsluitend met de leerkracht van het kind besproken mag worden.

Werkgroep tuin
Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met de tuin om de school en de speelplaats. Het afgelopen schooljaar  is er weer veel werk verzet. Vooral de schooltuin waar de kinderen uit de verschillende groepen groenten en bloemen in kweken, van zonnebloem tot pompoenen, is een lust voor het oog.

Werkgroep hoofdluis
Deze werkgroep houdt zich bezig met de maatregelen ter voorkoming van hoofdluis. Na elke vakantie vinden er controles plaats.

8.5 Contact over uw kind
De schoolgids
Alle ouders ontvangen de schoolgids als het kind de school voor het eerst naar school gaat. Ouders die met de school willen kennismaken en andere belangstellenden kunnen op verzoek een schoolgids ontvangen. Op de website staat ook alle informatie up to date.

De jaarkalender
Uiterlijk aan het begin van een nieuw schooljaar, krijgt ieder gezin een jaarkalender. In deze jaarkalender zijn alle belangrijke data opgenomen: bijzondere activiteiten, vakanties e.d. Op de website staat ook alle informatie up to date.

Spreekuur
In principe bestaat iedere dag de mogelijkheid om met de desbetreffende leerkracht en/of de directeur van gedachten te wisselen over uw kind(eren). Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Telefonisch contact
Wij zouden het erg op prijs stellen als u voor of na schooltijd belt. Een telefoongesprek tijdens de lessen stoort enorm en meestal is er voor de leerkracht geen andere mogelijkheid dan de klas te verlaten.

10 minuten gesprekken
Zie hoofstuk 4

Het Boomblad
Bijna wekelijks krijgt u digitaal een informatieblad met actuele zaken: Het Boomblad. Op vrijdag kunt u deze verwachten.

Onze website
Op onze website vindt u veel informatie over diverse onderwerpen. Ook foto ‘s, schoolafspraken, en andere groepsgebonden activiteiten.

Leerplicht (een uitgebreid artikel staat op de site bij schoolse zaken)
Vanaf de leeftijd van 5 jaar is ieder kind leerplichtig (oftewel vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin uw kind 5 jaar wordt). De Wet op het Basisonderwijs kent een uitzonderingsregeling voor 5 jarigen. Deze regeling houdt in, dat een leerling nog 5 uur per week thuis mag blijven (met kennisgeving aan de directeur) en nog eens 5 uur per week, na toestemming van de directeur. In totaal kan er 10 uur per week worden afgeweken van de leerplichtregel. Deze uren kunnen niet opgespaard worden.
Als u gebruik maakt van het leerrecht, dan is in principe een leerling van 4 jaar welkom op onze school. Op het moment dat u gebruik maakt van het recht, dan treden de geldende schoolregels in werking.
Elke leerling die op onze school staat ingeschreven, dient de schooltijden te volgen, die in de schoolgids vermeld staan.
In overleg met de leerkracht van met name 4 jarige kleuters kan bepaald worden, dat voor een bepaalde periode het verstandig is om een 4 jarige niet alle dagen volledig naar school te laten gaan, omdat het in uitzonderlijke gevallen nog te inspannend is.
De keuze om wel of niet met hele dagen te starten kan bij de leerkracht of bij de ouder liggen.
De ouder en de leerkracht bespreken dit en de beslissing wordt meegedeeld aan de directeur.
De duur van de uitzondering wordt vastgelegd.
Voor ouders die een verzoek doen tot extra vrij buiten de vakanties om blijven de huidige regels van kracht. (zie artikel bij schoolse zaken)

Ziekte/schoolverzuim
Als uw zoon of dochter wegens ziekte niet op school kan komen, wilt u dat dan voor schooltijd schriftelijk of telefonisch mededelen? Wij nemen aan dat u weet, dat de kinderen niet zomaar van school mogen wegblijven. Wilt u op een bepaalde dag vrij voor uw kind, voor een bruiloft, begrafenis of een bezoek aan een dokter, dan moet u dit van tevoren bij de directeur aanvragen. Het is wenselijk om voor een bezoek aan dokter of tandarts een afspraak te maken voor of na schooltijd.

Voor vakantie en overige vrije dagen kan alleen vrijaf gegeven worden indien de wet het toelaat.
U moet dan o.a. denken aan jubilea, overlijden, ernstige ziekte van familie. Hiertoe dient u een verzoek te richten aan de directeur van de basisschool, indien mogelijk minimaal 8 weken voor aanvang van het verlof. (een standaardformulier is hiervoor op school aanwezig) Per verzoek zal de noodzaak worden getoetst. Toestemming wordt slechts bij hoge uitzondering verleend. Indien u vindt, dat de directeur onterecht beslist heeft, kunt u uw schriftelijk verzoek indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Montferland, via een speciaal formulier, dat op school verkrijgbaar is. Houdt u er rekening mee, dat de ambtenaar ook enkele weken nodig heeft om het verzoek te kunnen behandelen. Als hoge uitzondering geldt niet:

 • Een tweede vakantie (men is in de schoolvakantie in de gelegenheid op vakantie te gaan).   
 • Sportevenementen buiten schoolverband, tenzij de leerling voor een nationaal team moet uitkomen.
 • Concerten e.d.
 • Op wintersportvakantie gaan na de schoolvakantie, omdat tijdens de schoolvakantie de gelegenheid hiervoor ontbrak.
 • Het bezoek van een tentoonstelling, pretpark e.d. buiten schoolverband.
 • Een of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terug komen, b.v. om financiële redenen (goedkoper buiten seizoen, vakantie door anderen betaald, e.d.) of vervoertechnische redenen (bijvoorbeeld files vermijden en met anderen meerijden).

Bovengenoemde omstandigheden worden niet geaccepteerd als grond voor het verlenen van extra schoolverlof.

Informatieavonden
Er vinden ouderavonden plaats, waarop de ouders geïnformeerd worden over wat er op school plaatsvindt. Daarnaast is het mogelijk dat er algemene informatie gegeven wordt over andere zaken m.b.t. het kind en zijn/haar opvoeding.

8.6 Klachtenregeling
Sinds 1998 is het wettelijk verplicht dat elke school een klachtenregeling heeft. Hieronder volgen de belangrijkste punten. Op school ligt de volledige klachtenregeling ter inzage.

Wie kan een klacht indienen?
Een ouder/voogd/verzorger van een leerling, een leerling, een personeelslid, een directielid, het bevoegd gezag (bestuur) en verder eenieder die deel uitmaakt van de school.

Wie kan aangeklaagd worden?
Een ouder/voogd/verzorger van een leerling, een leerling, een personeelslid, een directielid, het bestuur en verder eenieder die deel uitmaakt van de school.
Wat kan de inhoud van de klacht zijn?

 • over de begeleiding van leerlingen
 • over strafmaatregelen tegen leerlingen of personeel
 • over beoordelingen van leerlingen
 • over de schoolorganisatie
 • over opzettelijke of niet opzettelijke seksuele intimidatie
 • over discriminerend gedrag
 • over agressie, geweld of pesten

Hoe kan een klacht ingediend worden?
Een klacht wordt alleen in uiterste noodzaak ingediend. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse schoolzaken zullen, net als dat nu gebeurt, in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleiding en bestuur opgelost worden. Als school vinden we het belangrijk dat u uw opmerkingen of klachten kwijt kunt. De deur staat voor ouders altijd open.
Indien dit echter tenslotte niet mogelijk is, afhankelijk van de ernst van de klacht, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.
De gang van zaken is dan als volgt:

 • De klager meldt de klacht bij de contactpersoon. Voor onze school zijn dat Annelies Schuit of Henk Wijnholts
 • De contactpersoon verwijst de klager door naar de vertrouwenspersoon voor onze school is dat Herman Riphagen p/a IJsselgroep/Iselinge, Postbus 277, 7000 AG Doetinchem ( 0314-374141 )
 • De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Zo niet dan helpt de vertrouwenspersoon bij de verdere gang van zaken. Er kan een klacht ingediend worden bij de landelijke klachtencommissie van het BKO (besturen katholiek onderwijs ) waar onze school bij is aangesloten of indien noodzakelijk aangifte bij politie of justitie gedaan worden.
 • De landelijke klachtencommissie geeft een advies. Naar aanleiding van dit advies beslist het bevoegd gezag welke maatregelen er genomen zullen worden.
 • De kosten van de extern vertrouwenspersoon zijn voor de school.
 • U heeft als ouder het recht om u rechtstreeks tot de vertrouwenspersoon te wenden.

8.7 Sponsoring
Bij sponsoring denken we aan geld, goederen of diensten, die een sponsor verstrekt aan onze school. De sponsor verlangt daarbij vaak een tegenprestatie. Voorbeelden zijn: gesponsorde lesmaterialen met reclame, advertenties, uitdelen van producten, gesponsorde activiteiten of sponsoren van gebouw, inrichting of apparatuur.
Wij houden ons bij dit alles aan de volgende regels:

 • De sponsoring mag geen invloed hebben op onze onderwijskundige en opvoedkundige uitgangspunten.
 • De geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderwijsmogen niet in het gedrang  komen.    
 • De inhoud van het onderwijsaanbod mag door de sponsoring dus niet beïnvloed worden.
 • De school mag niet financieel afhankelijk worden van sponsoring.
 • Reclame gericht op leerlingen mag niet stimuleren tot ongezonde en/of gevaarlijke activiteiten.
 • Reclame gericht op leerlingen mag deze leerlingen niet aanmoedigen om ouders over te halen bepaalde producten of diensten van de sponsor af te nemen.
 • De MR moet met een eventuele sponsoring instemmen indien er tenminste verplichtingen voor school en leerlingen aan verbonden zijn.

8.8 Protocol gescheiden ouders
Onze school is een afspiegeling van onze maatschappij. Ook bij ons komt het voor, dat ouders uit alkaar zijn of uit elkaar gaan.
In dit protocol is, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, vastgelegd hoe de informatievoorziening geregeld is met beide ouders.
U dient voor ogen te houden, dat elke handeling van ons in het belang van het kind wordt gedaan.
Dit protocol ligt op school ter inzage.